Ne bucurăm că sunteți aici…


Rollstuhlfahrerin mit Betreuer im ParkAm dori să ne pre­zen­tăm pe scurt:

Senio­ren­ser­vice24 S.L. este o com­pa­nie spa­ni­olă spe­cia­li­z­a­tă în faci­li­tarea vieții per­so­ane­lor vârst­ni­ce sau cu diza­bi­lități, sus­ținân­du-le pe aces­tea.
Ace­as­tă pagină vă oferă o ima­gi­ne de ansam­blu a ser­viciilor noast­re și posi­bi­lități­le de îngri­ji­re pen­tru per­so­ane­le vârst­ni­ce sau depen­den­te de aju­tor.

Pen­tru între­bă­ri, suge­stii și soli­cită­ri vă rugăm să folo­siți for­mu­la­rul de con­tact.

Îmbă­trâ­ni­rea este o soar­tă care ne loveș­te pe toți!
-Este desti­n­ul nostru bio­lo­gic.

Sperăm să vă bucu­rați de navi­garea prin infor­mațiile noast­re…

Senio­ren­ser­vice24 S.L.
Cal­le Por­tu­gal 24 8D
03003 Alicante/Alacant
eMail: post@seniorenservice24.info
www.seniorenservice24.info
Cod fis­cal NIF: B54906631
Con­tact în Ger­ma­nia

Senio­ren­ser­vice24 S.L.
Doam­na Bea­te Dietz
Mobil. 0176 / 32 78 83