Servicii în Spania

Ați lucrat ani înde­lun­gați ca să vă bucu­rați de ulti­ma par­te a vieții trăind sub soare­le spa­ni­ol și acum vi s-a împlin­it acest vis.

Mai ales cli­ma blân­dă este ca un bal­sam pen­tru cor­pul dum­nea­vo­astră și soare­le vă mân­gâie suf­le­tul în fie­ca­re zi. Atun­ci de ce ar tre­bui să vă înto­ar­ceți în Ger­ma­nia cea umedă și rece, unde soare­le poa­te să iasă de după nori doar o trei­me din timp și unde gri-ul este culo­area deter­mi­nan­tă a zilei, în spe­cial toam­na și iar­na?

Dar ce se întâm­plă dacă mult visa­ta viața de pen­sio­nar nu mai este atât de ușo­ară și sim­plă din cau­za unei boli sau pur și simp­lu din cau­za vâr­s­tei avan­sa­te?

Să ren­un­țați din nou la toa­te?!? – NU, noi vă spri­ji­nim!

  • Aveți nevo­ie de un aju­tor în gos­po­dă­rie sau care să vă îngri­je­ască?
  • Aveți apar­ta­men­te sau case pe care le închi­ri­ați, dar nu puteți sau nu dori­ți să faceți dum­nea­vo­astră curățe­nia neces­ară?
  • Cău­tați un „îngri­ji­tor“ pen­tru imo­bilul dum­nea­vo­astră în timp ce sun­teți ple­cat?
  • Imo­bilul dum­nea­vo­astră urme­a­ză să fie reno­vat, însă nu puteți sau nu dori­ți să efec­tuați dum­nea­vo­astră aces­te lucră­ri?
  • Dori­ți să închi­ri­ați sau vin­deți bine imo­bilul dum­nea­vo­astră?
  • Îngri­ji­re timp de 24 de ore și în Spa­nia

Deci, de ce să nu soli­ci­tați o îngri­ji­re de 24 de ore în Spa­nia?!

-Noi vă ofe­rim exact ace­as­tă soluție!

Locul unde dori­ți să îmbă­trâ­niți este doar deci­zia dum­nea­vo­astră pro­prie! Pro­bleme­le sunt pes­te tot ace­le­ași, fie în Ger­ma­nia, Spa­nia sau o într-o altă țară…

Acum, deci­zia este a dum­nea­vo­astră, dacă să vă înto­ar­ceți sau să pri­viți înain­te și să faceți uz de posi­bi­li­ta­tea de a rămâ­ne în cămi­n­ul dvs. din Spa­nia pe care ați ajuns să-l îndrăgiți atât de mult…