Motivație

… din expe­ri­en­ța pro­prie

häusliche PflegeIde­ea de a mă impli­ca în sec­torul ser­viciilor de îngri­ji­re și asis­tență medi­cală am avut-o deja în 2007, dato­rită buni­cii mele care a trăit mereu sin­gură. La acel moment eu resp. sora mea am pre­luat sar­ci­ni­le de zi cu zi și, desi­gur, buni­ca noastră a fost și mai mulțu­mită de fap­tul că eram aco­lo deja la micul dejun și că vor­beam cu ea.

Însă abia mai târ­ziu am conș­ti­en­tiz­at cu ade­vă­rat cât de mult au însem­nat pen­tru buni­ca mea aces­te ore petre­cu­te împreună.

Într-o zi a venit ape­lul tele­fo­nic teri­fi­ant. – Toa­te oblo­ane­le sunt încâ tra­se și buni­ca nu deschide ușa… – Tatăl meu a găsit-o în cele din urmă în baie, com­plet deshid­ra­ta­tă, nu era aborda­bilă. Nime­ni nu putea ști de căt timp zăcu­se aco­lo. Buni­ca își recăpă­ta cun­oș­tința după două zile de spi­tal, însă nu-și mai adu­cea amin­te de nimic.

În cele din urmă a fost exter­na­tă și tri­misă acasă, cu un sen­ti­ment de neli­niș­te…

Pen­tru pri­ma dată apă­ru­se acum nevoia de îngri­ji­re timp de 24 de ore. Cum să ajun­gi însă la ast­fel de oameni? La cine poți ape­la? Cum fun­cțio­nea­ză totul? Între­bă­ri pes­te între­bă­ri și apoi și ris­cul de nele­ga­li­ta­te pe scară lar­gă, ceea ce nu putea fi o opți­u­ne pen­tru noi.

În cele din urmă am luat-o pe buni­ca acasă la noi. Dar ea fost cel mai puțin feri­cită cu ace­as­tă situație. Nu dorea să fie o povară pen­tru nime­ni și cu sigu­ranță nu dorea aceas­ta pen­tru pro­pria fami­lie. De ase­me­nea, mama mea era în mare par­te cop­leșită de situație, doare­ce mai mer­gea și câte­va ore la mun­că, stând întot­deau­na ca pe ace.

După aceea, asis­ten­te­le de la cen­trul soci­al comu­ni­tar ne-au vor­bit desp­re cămin, ca alter­na­ti­vă, dar am fost cu toții împot­ri­vă – spre deo­se­bi­re de buni­ca. La scurt timp după aceea buni­ca făcu­se un acci­dent vascu­lar și cămi­n­ul era sin­gu­ra opți­u­ne rămasă. Pro­ba­bil ea nu a mai obser­vat nimic din toa­te aces­tea, deo­are­ce de atun­ci nu mai fus­e­se aborda­bilă…

Seniorin mit Enkelin

De mul­te ori mă gân­desc la buni­ca mea cât de inde­pen­den­tă a fost și și-a dorit să fie întot­deau­na! și că, în cele din urmă s-a întâm­plat exact ceea ce nu ar fi vrut în nici un fel – să ne fie o „povară“-.

Cu acest gând, și pen­tru buni­ca mea, mă dedic din 2010 sar­ci­nii de a ofe­ri fami­liilor și în spe­cial per­so­ane­lor vârst­ni­ce o anu­me auto­no­mie și inde­pen­dență. În Senio­ren­ser­cie24 S.L. am găsit un par­te­ner puter­nic și de încrede­re și în cali­ta­tea mea de mana­ger am sar­ci­na de a rea­li­za acest lucru!