Îngrijire timp de 24 de ore


Untitled-2Posi­bi­li­ta­tea noastră de a vă ofe­ri timp de 24 de ore asis­tență în îngri­ji­rea per­so­ane­lor vârst­ni­ce

Fie că optați pen­tru detașarea per­so­nalu­lui nostru de îngri­ji­re /asistență medicală/ sau pen­tru inter­me­di­erea unor asis­ten­te per­soane fizice auto­ri­z­a­te, noi vă sun­tem ală­tu­ri!

• con­tact per­so­nal și îngri­ji­re per­so­nală
• fără biro­crație,- le rezol­văm noi pe toa­te!
• pro­tecție de încrede­re dato­rită tutu­r­or asi­gură­rilor necesa­re

Majo­ri­ta­tea oamenilor pre­feră îngri­ji­rea la domic­i­liu, deore­ce nu doresc să ren­un­țe la viața din cămi­n­ul lor care le este fami­li­ar.

Vom dis­cu­ta împreună cu dum­nea­vo­astră ce ser­vicii și cerințe urmează/ tre­bu­ie să fie înde­plin­i­te de căt­re asistentă/îngrijitoare.
Ne vom îngri­ji noi de toa­te luă­ri­le în evi­dență pre­cum și de asi­gur­area medi­cală, de acci­dent și cea de răspun­de­re civilă!

Desi­gur, sun­tem cu toții ființe uma­ne, și toți avem ciudățe­niile și carac­te­ris­ti­ci­le noast­re. Dacă se întâm­plă să nu fiți mulțu­mit de asis­ten­ta dvs. care vă îngri­jeș­te, cău­tăm o soluție pen­tru ambe­le părți și o alter­na­ti­vă pen­tru dum­nea­vo­astră.
Sun­tem pre­zenți pen­tru dum­nea­vo­astră și vă stăm întot­deau­na la dis­po­ziție cu sfa­tu­ri și acți­uni sau pen­tru între­bă­ri!

Vă rugăm să înțe­le­geți că nu putem spe­ci­fi­ca prețu­ri­le aici – fie­ca­re îngri­ji­re este în fond indi­vi­duală. Pen­tru a putea obți­ne o situație pot­ri­vită a cos­tu­rilor dum­nea­vo­astră, puteți soli­ci­ta o ofer­tă nean­ga­jan­tă.…!

Solicitați o ofertă gratuită