Das Schicksal des Alterns

GemeinschaftsraumÎmbă­trâ­ni­rea este o soar­tă care ne loveș­te pe toți! Este desti­n­ul nostru bio­lo­gic.

Spre deo­se­bi­re de cele mai mult țări din lume, în Ger­ma­nia cămi­ne­le de îngri­ji­re sunt o pia­tră de teme­lie esenți­ală pen­tru îngri­ji­rea per­so­ane­lor vârst­ni­ce. În alte țări, intern­area per­so­ane­lor vârst­ni­ce într-un cămin de per­soane vârst­ni­ce sau într-un cămin de îngri­ji­re este o exce­pție abso­lu­tă. Aco­lo, fami­lia este responsa­bilă de mem­brul ei care nece­sită îngri­ji­re sau asis­tență. Dar răz­boi­ul nu a lăsat altă opți­u­ne, — asi­gur­area de pen­sie pusă la încer­ca­re.

Schim­barea demo­gra­fică pe care a înre­gis­trat-o deja gene­r­ația de după răz­boi ajun­ge astăzi la deplină des­fășur­a­re, în ceea ce pri­veș­te îngri­ji­rea seme­nilor noș­tri mai vârst­ni­ci. Cămi­ne­le pen­tru per­soane vârst­ni­ce și cele de îngri­ji­re sunt supra­aglo­me­ra­te, iar per­so­nalul de asis­tență medi­cală lip­seș­te. Dacă dum­nea­vo­astră sau aparțină­to­rii dum­nea­vo­astră ajung la con­clu­zia că nu vă mai des­cur­cați de unul sin­gur, eu vă voi ofe­ri aju­tor!

Aju­tor pe scară lar­gă vine din Euro­pa de Est – chi­ar dacă aces­ta de mul­te ori nu este chi­ar pe cale legală. Dar cum pot obți­ne un ast­fel de aju­tor din țări­le est-euro­pe­ne?! Și cum oco­lesc „mun­ca la negru“??!

Prin inter­me­di­erea corec­tă a unor îngri­ji­t­o­are de 24 ore vi se poa­te ofe­ri dvs. ca și fami­lie sau per­so­ană în cau­ză, un aju­tor legal pen­tru îngri­ji­rea la domic­i­liu. Exact aceas­ta este ceea ce mi-am tra­s­at ca sar­cină!
Pro­prii patru pereți, per­so­ane­le fami­li­a­re din jur – asta este ceea ce-și doreș­te fie­ca­re.