Îngrijire la domiciliu

Untitled-2Alter­na­ti­va

Exis­tă mai mul­te den­u­m­i­ri euf­e­misti­ce pen­tru cămi­ne­le de bătrâ­ni: Parc pen­tru senio­ri, Reșe­dință pen­tru senio­ri, Casa celei de-a doua primă­ve­ri și mul­te alte­le. Cu toa­te aces­tea, acest lucru nu poa­te să ascun­dă fap­tul că mulți senio­ri cau­tă o alter­na­ti­vă la cămi­n­ul de îngri­ji­re.

În cadrul unei îngri­ji­ri timp de 24 de ore per­so­nalul de îngri­ji­re se ocupă „24 din 24 de ore“ de toa­te tre­bu­ri­le, fiind ast­fel alter­na­ti­va per­fec­tă la cămi­n­ul de îngri­ji­re.

Îngri­ji­rea la domic­i­liu este de depar­te for­ma cea mai dem­nă și plă­cu­tă de îmbă­trâ­ni­re. Medi­ul cămi­n­u­lui pro­priu, oamen­ii fami­lia­ri din jur.

Aju­tor la domic­i­liu și ser­vicii medi­ca­le

Un alt amen­da­ment legis­la­tiv a intrat în vigoare la sfârși­tul anu­lui 2009, prin care aju­to­are­le la domic­i­liu pot face în sfârșit în mod legal ceea ce fac ei în prac­tică ori­cum de zeci de ani, și anu­me să aju­te per­so­ane­le depen­den­te de îngri­ji­re în înde­pli­ni­rea sar­ci­nilor de zi cu zi. Așa-numi­te­le ser­vicii de îngri­ji­re de zi cu zi care sunt acum per­mi­se și aju­to­are­lor la domic­i­liu includ, de ase­me­nea, activități cum ar fi îmbră­carea și dez­bră­carea, schim­barea scu­te­celor sau plim­bă­ri­le în scau­n­ul cu roti­le.

Doar activități­le medi­ca­le sau de îngri­ji­re medi­cală, cum ar fi admi­nis­trarea de medi­ca­men­te sau ban­d­a­jarea, vor rămâ­ne în con­ti­nu­a­re în responsa­bi­li­ta­tea ser­viciilor medi­ca­le. Ast­fel, o alter­na­ti­vă per­fec­tă la cămi­n­ul de per­soane vârst­ni­ce sau cămi­n­ul de îngri­ji­re este dată prin com­bi­nația de îngri­ji­re timp de 24 de ore și ser­vici­ul medi­cal!